NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ ĐỘNG CƠ RCCI SO VỚI ĐỘNG CƠ DIESEL NGUYÊN BẢN TRÊN PHẦN MỀM AVL-BOOST

  • Nguyen Tuan Thanh Hanoi University of Science and Technology
  • Pham Minh Tuan Hanoi University of Science and Technology
  • Bui Nhat Huy Phenikaa University
  • Khong Van Nguyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Van Quang Phenikaa University
Keywords: Động cơ nén cháy kiểm soát hoạt tính nhiên liệu, phát thải, phần mềm AVL-Boost

Abstract

Nghiên cứu này đánh giá mô phỏng động cơ Yanmar 178F cháy theo cơ chế RCCI so với động cơ nguyên bản trên phần mềm AVL-Boost. Nghiên cứu sử dụng mô hình cháy Vibe và mô hình truyền nhiệt Woschni trong phần mềm AVL-Boost để mô phỏng động cơ. Kết quả cho thấy động cơ RCCI có nhiều ưu điểm vượt trội như nâng cao công suất, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm thành phần phát thải NOx và PM. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho các nghiên cứu khác về động cơ RCCI.

References

Turns SR. An introduction to combustion: concepts and applications. 2nd ed. Boston (Massachusetts): WCB/McGraw-Hill, 1999.

Reitz RD, Duraisamy G. Review of high efficiency and clean reactivity controlled compression ignition (RCCI) combustion in internal combustion engines. Prog Energy Combust Sci, 2015; 46:12–71.

Kaveh Khodadadi Sadabadi, Modelling and control of combustion phasing of an rcci engine, Luận án thạc sĩ Đại học công nghệ Michigan, 2015.

Yanmar service manual, industrial diesel engine, model: L-A series.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Tuan Thanh, Pham Minh Tuan, Bui Nhat Huy, Khong Van Nguyen, & Vu Van Quang. (2021). NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ ĐỘNG CƠ RCCI SO VỚI ĐỘNG CƠ DIESEL NGUYÊN BẢN TRÊN PHẦN MỀM AVL-BOOST. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 13-19. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/419