1.
Trinh Xuan Yen. ĐA TẠP ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH TRÊN NỬA TRỤC. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022May22];(30):115-9. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/465