1.
Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop, Nguyen Thi Cuc. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022Jul.1];(30):108-14. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/464