1.
Ngo Thi Thao, Than Van The, Luyen The Thanh, Dinh Van Tung. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ DẬP VUỐT. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2023Jun.2];(30):55-9. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/456