1.
Khong Vu Quang. THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022May25];(30):20-6. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/450