1.
Pham The Tan, Hoang Van Han, Vu Thi Kim Lien. NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ PHÁT XẠ THEO THỜI GIAN CỦA DUNG DỊCH HẠT NANO SẮT TỪ TRONG TỪ TRƯỜNG. jst [Internet]. 2021Apr.12 [cited 2022Jun.29];(29):26-9. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/425