Ngo Thi Thao, Than Van The, Luyen The Thanh, and Dinh Van Tung. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ DẬP VUỐT”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June 30, 2021): 55-59. Accessed June 2, 2023. https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/456.