Khong Vu Quang. “THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June 30, 2021): 20-26. Accessed June 2, 2023. https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/450.