Trinh Xuan Yen. “ĐA TẠP ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH TRÊN NỬA TRỤC”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30, June 2021, pp. 115-9, https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/465.