Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop, and Nguyen Thi Cuc. “ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA ‘NGHIÊN CỨU BÀI HỌC’ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30, June 2021, pp. 108-14, https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/464.