[1]
Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop, and Nguyen Thi Cuc, “ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA ‘NGHIÊN CỨU BÀI HỌC’ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN”, jst, no. 30, pp. 108-114, Jun. 2021.