[1]
Trinh Thi Huyen Trang and Le Thi Thu Thao, “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM”, jst, no. 30, pp. 79-85, Jun. 2021.