[1]
Khong Vu Quang, “THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG”, jst, no. 30, pp. 20-26, Jun. 2021.