[1]
Cao Thi Kien Chung, Le Thuy Hang, Dao Thi Hap, Dao Thi Thu, and Quach Thi Huong Giang, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN”, jst, no. 29, pp. 112-118, Apr. 2021.