[1]
Doan Hong Quang, “PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG BẰNG MẠNG NƠ RON HỌC SÂU, DỰA TRÊN KHÓI VÀ LỬA THU NHẬN ĐƯỢC TỪ CAMERA GIÁM SÁT”, jst, vol. 26, pp. 92-99, Sep. 2020.