Nguyen Thanh Phu, Doan Ngoc Hieu, Le Van Thoai, Bui Khac Khanh, Nguyen Minh Tan, Ngo Thi Thao and Dinh Van Ban (2021) “TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU DỰA TRÊN PHÂN TÍCH GREY-TAGUCHI NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CHỊU MÀI MÒN THÔNG QUA CÁC TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ WC-12Co BẰNG PHUN HVOF”, UTEHY Journal of Science and Technology, (30), pp. 101-107. Available at: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/463 (Accessed: 2June2023).