Hoang Minh Duc, Nguyen Thi Yen and Hoang Thi Hong Dao (2021) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG VỀ RÀO CẢN CẢN TRỞ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN”, UTEHY Journal of Science and Technology, (30), pp. 86-94. Available at: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/461 (Accessed: 2June2023).