Nguyen Anh Tuan, Do Xuan Hung and Pham Thi Hoa (2021) “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG NHÔM A6061 VÀ INOX201”, UTEHY Journal of Science and Technology, (30), pp. 45-50. Available at: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/454 (Accessed: 2June2023).