Cao Thi Kien Chung, Le Thuy Hang, Dao Thi Hap, Dao Thi Thu and Quach Thi Huong Giang (2021) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN”, UTEHY Journal of Science and Technology, (29), pp. 112-118. Available at: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/444 (Accessed: 27June2022).