Vu Xuan Truong, Nguyen Nang Minh and Nong Van Vin (2021) “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỨC GA CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU RIÊNG CỦA LIÊN HỢP MÁY KÉO”, UTEHY Journal of Science and Technology, (29), pp. 54-60. Available at: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/433 (Accessed: 27June2022).