Trinh Xuan Yen. 2021. “ĐA TẠP ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH TRÊN NỬA TRỤC”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June), 115-19. https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/465.