Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop, and Nguyen Thi Cuc. 2021. “ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA ‘NGHIÊN CỨU BÀI HỌC’ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June), 108-14. https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/464.