Cao Thi Kien Chung, Le Thuy Hang, Dao Thi Hap, Dao Thi Thu, and Quach Thi Huong Giang. 2021. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 29 (April), 112-18. https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/444.