NGUYEN THI THUY; NGUYEN HUU HOP; NGUYEN THI CUC. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 30, p. 108-114, 30 Jun. 2021.