NGUYEN THANH PHU; DOAN NGOC HIEU; LE VAN THOAI; BUI KHAC KHANH; NGUYEN MINH TAN; NGO THI THAO; DINH VAN BAN. TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU DỰA TRÊN PHÂN TÍCH GREY-TAGUCHI NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CHỊU MÀI MÒN THÔNG QUA CÁC TÍNH CHẤT CỦA LỚP PHỦ WC-12Co BẰNG PHUN HVOF. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 30, p. 101-107, 30 Jun. 2021.