KHONG VU QUANG. THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 30, p. 20-26, 30 Jun. 2021.