CAO THI KIEN CHUNG; LE THUY HANG; DAO THI HAP; DAO THI THU; QUACH THI HUONG GIANG. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 29, p. 112-118, 12 Apr. 2021.