Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop, & Nguyen Thi Cuc. (2021). ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 108-114. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/464