Khong Vu Quang. (2021). THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 20-26. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/450