Duong Thi Kim Duc, & Vu Dinh Doanh. (2021). NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC, HOÀN THIỆN HỆ CỠ SỐ VÀ KHẮC PHỤC NẾP NHĂN NÁCH ÁO DÀI TAY RAGLAN. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 13-19. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/449