Cao Thi Kien Chung, Le Thuy Hang, Dao Thi Hap, Dao Thi Thu, & Quach Thi Huong Giang. (2021). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 112-118. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/444