(1)
Trinh Thi Huyen Trang; Le Thi Thu Thao. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM. jst 2021, 79-85.