(1)
Khong Vu Quang. THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. jst 2021, 20-26.