(1)
Cao Thi Kien Chung; Le Thuy Hang; Dao Thi Hap; Dao Thi Thu; Quach Thi Huong Giang. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN. jst 2021, 112-118.