(1)
Pham The Tan; Hoang Van Han; Vu Thi Kim Lien. NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ PHÁT XẠ THEO THỜI GIAN CỦA DUNG DỊCH HẠT NANO SẮT TỪ TRONG TỪ TRƯỜNG. jst 2021, 26-29.