(1)
Bui Duc Tho; Nguyen Hoang Diep; Do Thi Thu Trang; Nguyen Thi Hai Nang; Ngo Thanh Huyen; Minh-Tien Nguyen; Van-Hau Nguyen. AN INVESTIGATION OF VIETNAMESE DOCUMENT CLASSIFICATION. jst 2020, 27, 105-110.