[1]
Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Hop and Nguyen Thi Cuc 2021. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÔNG QUA “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN. UTEHY Journal of Science and Technology. 30 (Jun. 2021), 108-114.