[1]
Trinh Thi Huyen Trang and Le Thi Thu Thao 2021. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM. UTEHY Journal of Science and Technology. 30 (Jun. 2021), 79-85.