[1]
Khong Vu Quang 2021. THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. UTEHY Journal of Science and Technology. 30 (Jun. 2021), 20-26.