[1]
Cao Thi Kien Chung, Le Thuy Hang, Dao Thi Hap, Dao Thi Thu and Quach Thi Huong Giang 2021. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA VẢI TƠ TẰM/VISCO VÀO THIẾT KẾ THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ TRUNG NIÊN. UTEHY Journal of Science and Technology. 29 (Apr. 2021), 112-118.