[1]
Doan Hong Quang 2020. PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG BẰNG MẠNG NƠ RON HỌC SÂU, DỰA TRÊN KHÓI VÀ LỬA THU NHẬN ĐƯỢC TỪ CAMERA GIÁM SÁT. UTEHY Journal of Science and Technology. 26, (Sep. 2020), 92-99.