GOVERNMENT BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES OF KHOAI CHAU DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE

  • Le Thi Hong Quyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Phuong Tra Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: government budget at district level, government budget revenues and expenditures

Abstract

District budget is one level in the government budget system. District budget is associated with the implementation of the functions and tasks of district authorities. Its role is to provide material facilities for district authorities to maintain their operations, as well as an important tool for them to manage socio-economic actitivities and maintaining local security. Khoai Chau district is the largest and the most populous district in Hung Yen province. Business actitivities of the district are mainly agricultural production, which provide a limited budget revenue to the district while the demand for economic development is high. Consequently, government butget revenues and expenditures need more attention so as revenue sources are developed and exployed and expenditures are used properly to promote economic activities in the area and improve material and spiritual living standards of the locals.

References

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13.

Cục Thống kê Hưng Yên (2015, 2016, 2017), Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2015, 2016, 2017.

Lê Văn Hưng, Lê Hùng Sơn (2011), Giáo trình Ngân sách Nhà nước, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Uỷ ban nhân huyện Khoái Châu (2015, 2016, 2017), Tổng hợp quyết toán ngân sách các năm 2015-2016-2017.

Kho bạc nhà nước Khoái Châu – Hưng Yên, Báo cáo thu chi ngân sách nhà nước niên độ 2015- 2016-2017.

Published
2018-10-10
How to Cite
Le Thi Hong Quyen, & Le Phuong Tra. (2018). GOVERNMENT BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES OF KHOAI CHAU DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE. UTEHY Journal of Science and Technology, 19, 85-91. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/95