THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL OF STUDENTS HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Le Thi Thu Thuy Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Mai Duyen
Keywords: Psychological consultation, psychological consultation needs

Abstract

This paper presents the research content, research methods and some research results: Students' awareness of the necessary level of psychological consultation; Awareness of psychological consultation content; Psychological difficulties of students; The degree of desire for psychological consultation of students; Demand for psychological counseling forms; Level of use of psychological counseling services.

References

Ngô Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga, Xây dựng mô hình tham vấn học đường- Một tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên lập nghiệp. Tạp chí Tâm lý học, 2009, số 11, tr. 15-22.

Trần Thị Minh Đức, Tham vấn học đường – nhìn từ góc độ giới. Tạp chí Tâm lý học, 2006, số 11, tr. 45-51;

Trần Thị Minh Đức, Giáo trình Tham vấn tâm lý, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2009.

Dương Diệu Hoa, Vũ Thị Khánh Linh, Khó khăn tâm lý và nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh phổ thông. Tạp chí Tâm lý học, 2007,số 2, tr. 36-42;

Lê Thị Minh Loan, Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh ở các trường THPT. Tạp chí Tâm lý học, 2010, số 5, tr. 11-16.

Published
2019-01-06
How to Cite
Le Thi Thu Thuy, & Tran Mai Duyen. (2019). THE NEED FOR PSYCHOLOGICAL OF STUDENTS HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 117-120. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/75