THE NEEDS FOR STARUP OF STUDENTS OF HUNGYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Le Ngoc Phuong Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Ngoc
  • Bui Duc Tho
Keywords: Startup, need, linear structure model

Abstract

Baseline survey of 126 samples and data analysis, using the Model Factor Analysis (EFA), Assertive Factor Analysis (CFA) and Linear Structural Modeling (SEM., The authors have assumed that the intention to start a student's career is influenced by seven factors that affect the student's intention to start a business to quantify the influence of the factors that influence students' start-up intentions, and to provide a suitable and meaningful solution to motivate students to start a career.

References

Vũ Mộng Đóa, Giáo trình Tâm lí học xã hội trường Đại học Đà Lạt, 2010.

Vũ Cao Đàm, Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, 2007.

Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lí thuyết xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

Dorie Clark, Khởi nghiệp 4.0, NXB Lao động, 2017.

Dan Senor, Quốc gia khởi nghiệp, NXB Lao động.

T. Jason Smith, Tự tin khởi nghiệp, NXB Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh.

Published
2019-01-06
How to Cite
Le Ngoc Phuong, Hoang Thi Ngoc, & Bui Duc Tho. (2019). THE NEEDS FOR STARUP OF STUDENTS OF HUNGYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION . UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 112-116. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/74