INNOVATION TRAINING ACCOUNTING INDUSTRY MEET THE REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

  • Do Thi Thuy Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Thi Lan Anh Hung Yen University of Technology and Education
  • Bui Thi Minh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Training, accounting, revolution 4.0

Abstract

Changing teaching methods, accounting training to match the development of the industrial revolution 4.0 and the development of the knowledge economy in the current trend of integration. On that basis, the paper proposes a number of recommendations to innovate the accounting profession to meet the requirements of the industrial revolution 4.0.

References

Võ Văn Nhị, Một số ý kiến về vấn đề đào tạo kế toán, kiểm toán bậc đại học đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, 2015, tr. 7-11;

Vũ Mai Phương, Đào tạo kế toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, 3/2017, http://tapchi-taichinh.vn/.

Lương Thị Thủy, Nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành trong đào tạo cử nhân ngành kế toán. Tạp chí Kế toán và , số T3 /2017, tr. 21 – 26.

Đào Thị Đài Trang, Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán trong các trường đại học ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, theo yêu cầu hội nhập”, 2016, tr. 128 – 136.

Published
2019-01-06
How to Cite
Do Thi Thuy, Tran Thi Lan Anh, & Bui Thi Minh. (2019). INNOVATION TRAINING ACCOUNTING INDUSTRY MEET THE REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 77-80. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/67