THE ROLE OF FAMA - FRENCH THREE FACTOR MODEL IN THE ESTIMATED RATIO OF THE STOCK RETURNS IN THE VIETNAM SECURITIES MARKET

  • Vu Thi Phuong Thao Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Fama - French 3 factor mode, stock market return rate

Abstract

Stock returns are important information for investors in the stock market. To help determine profitability and risk in securities investment, there are many asset valuation models on the market. However, studies over the years show that the model of FAMA - FRECH is more suitable and better explains the rule of profitability and risk of stocks. Specifically, the three factors of the model show a positive or negative correlation with the profitability of the stock, which better explains the influence of factors on the stock return rate. with other models such as CAPM model, 5-factor model FAMA - FRENCH

References

Eugene F. Fama, Kenneth R. French, Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 1993, 33, pp. 3-56

Vương Đức Hoàng Quân, Hồ Thị Huệ, Mô hình Fama-French, Một nghiên cứu thực nghiệm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, 2008, Số 22, tr. 38 - 45.

Trần Thị Hải Lý, Mô hình ba nhân tố Fama – French hoạt động như thế nào trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế, 2010, Số 239, tr. 50 -57.

Trương Đông Lộc, Dương Thị Hoàng Trang, Mô hình ba nhân tố Fama – French, Các bằng chứng thực nghiệm tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2014, Số 32, tr. 61- 68.

Trần Viết Hoàng, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Anh Phong, Mô hình định giá tài sản hợp lý tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế phát triển KH&CN, Q2-2014, Tập 17, tr. 63 -72.

Lê Phương Lan, Áp dụng mô hình định giá tài sản để xác định lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu: trường hợp các doanh nghiệp sản xuất thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, 2015, Số 71, tr. 103 -115.

Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên, Dương Như Hùng, Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam, Q1-2015, Tập 18, tr. 51 -56.

Huỳnh Ngọc Minh Châm, Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế, 2017, tr. 21 – 24.

Ngô Văn Thứ, Giáo trình thống kê thực hành, Chương 6, 2015, tr. 589-635.

Published
2019-01-06
How to Cite
Vu Thi Phuong Thao. (2019). THE ROLE OF FAMA - FRENCH THREE FACTOR MODEL IN THE ESTIMATED RATIO OF THE STOCK RETURNS IN THE VIETNAM SECURITIES MARKET. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 60-66. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/63