SOME LEGAL ISSUES ON THE CURRENT MANAGEMENT OF TAX INDIVIDUAL BUSINESS HOUSEHOLDS IN VIETNAM

  • Nguyen Thi Hai Yen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Taxes, tax administration, individual business households

Abstract

The legal framework on tax administration for individual business households has been gradually improved, contributing to the State’s purpose of mobilizing the budget revenue from business households; At the same time, it helps tax administration agencies to easily manage taxes for individual business households. From the problems and difficulties in tax administration, the paper proposes a number of recommendations to further improve regulations on tax administration for business households.

References

Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 7/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức thóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/2015 về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế.

Lê Xuân Trường. Giáo trình Quản lý thuế, NXB Tài Chính, Hà Nội, 2010.

Published
2019-01-06
How to Cite
Nguyen Thi Hai Yen. (2019). SOME LEGAL ISSUES ON THE CURRENT MANAGEMENT OF TAX INDIVIDUAL BUSINESS HOUSEHOLDS IN VIETNAM. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 55-59. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/62