SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF SCIENTIFIC ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Thi-Thu-Huyen Tran Hung Yen University of Technology and Education
  • Truong Ngoc Tuan Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: quality of scientific articles, Journal of Science and Technology, Journal of Science and Technology of Hung Yen University of Technology and Education

Abstract

A scientific journal is a scientific and technological product, it publishes products of scientific research and technology transfer activities, and it is a measure of the science of a higher education institution in the current period. The quality of a scientific journal can be expressed through many aspects, in which, the quality of scientific articles published in scientific journals can determine the quality of these scientific journals. The Journal of Science and Technology of Hung Yen University of Technology and Education is a scientific publication of Hung Yen University of Technology and Education, it is associated with the university’s scientific research activities. This paper presents the current situation and proposes some solutions to improve the quality of scientific articles that are published in the Journal of Science and Technology and it can be a reference for scientific journals in general.

References

Nguyễn Hữu Cương, Thế nào là một tạp chí khoa học?, 2021. Truy cập tại https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/86791/225/the-nao-la-mot-tap-chi-khoa-hoc.

Nguyễn Hữu Cương, Bài báo khoa học và các dạng bài báo khoa học chính, 2021. Truy cập tại https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/86772/225/bai-bao-khoa-hoc-va-cac-dang-bai-bao-khoa-hoc-chinh.

http://isi-journal.vn/lam-the-nao-de-xac-dinh-mot-bai-bao-co-chat-luong/

Bas Swaen, How do you determine the quality of a journal article?, 2019. Truy cập tại https://www.scribbr.com/tips/how-do-you-determine-the-quality-of-a-journal-article/

Philippe Fournier-Viger, How to improve the quality of your research papers?, 2018. Truy cập tại https://data-mining.philippe-fournier-viger.com/how-to-improve-the-quality-of-your-research-papers/

Dugald McGlashan and Caroline Hadley, How journal editors can improve journal quality, 2016. Truy cập tại https://www.inlexio.com/how-journal-editors-can-improve-journal-quality/#:~:text=-

Join%20reputable%20organisations%20such%20as%20the%20Committee%20on,is%20shaped%20

in%20large%20part%20by%20the%20Editor.

Jia-wei Zheng, Try to improve journal quality by improving standards and editing process, 2005. Truy cập tại https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15886825/

Barbara J. Hoogenboom, PT, EdD, SCS, ATC and Robert C. Manske, PT, DPT, SCS, ATC, How To Write A Scientific Article. International Journal of Sports Physical Therapy, 2012, 7(5), pp. 512–517.

Jawaid SA, Problems faced by editors of peer reviewed medical journals. Saudi Medical Journal, 2004, 25(1 Suppl):S21-5.

Mỹ Anh, Nâng cao chất lượng hoạt động của các tạp chí khoa học, 2022. Truy cập tại https://dangcongsan.vn/khoa-hoc/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-cac-tap-chi-khoa-hoc-608648.html

Nguyễn Thị Ngọc, Nâng cao chất lượng trong việc viết một bài báo khoa học lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, 2021. Truy cập tại http://truongchinhtriyenbai.gov.vn/tin-tuc/tinhoat-dong/?UserKey=Nang-cao-chat-luong-trong-viec-viet-mot-bai-bao-khoa-hoc-ly-luan-chinh-tritai-Truong-Chin

Clarivate Analytics, Web of Science Core Collection, 2022. Truy cập tại https://mjl.clarivate.com/

https://www.scopus.com/

Dai-Long Ngo-Hoang, Vietnam Journals indexed in WoS/Scopus/Scientific Journal Rankings -

Scimago, 2021.

Huyền Linh, Tạp chí khoa học Việt Nam: Cần ghi nhận nỗ lực và thúc đẩy nội lực, 2021. Truy cập tại https://vietnamnet.vn/tap-chi-khoa-hoc-viet-nam-can-ghi-nhan-no-luc-va-thuc-day-noiluc-752614.html

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/jabes-tap-chi-khoi-nganh-kinh-te-dau-tien-cua-viet-nam-chinhthuc-duoc-cong-nhan-vao-esci-thuoc-he-thong-web-of-science_590

Hà Ánh, Tạp chí khoa học xã hội đầu tiên của Việt Nam vào danh mục Scopus, 2022. Truy cập tại https://thanhnien.vn/tap-chi-khoa-hoc-xa-hoi-dau-tien-cua-viet-nam-vao-danh-muc-scopuspost1436617.html/

Dương Tâm, Số bài báo ISI, Scopus của Việt Nam tăng mạnh, 2021. Truy cập tại https://vnexpress.net/so-bai-bao-isi-scopus-cua-viet-nam-tang-manh-4345404.html.

Published
2023-03-31
How to Cite
Thi-Thu-Huyen Tran, & Truong Ngoc Tuan. (2023). SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF SCIENTIFIC ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 37, 59-65. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/588