IMPROVING FINANCIAL ACCESSMENT OF SMEs IN VIETNAM

  • Hoang Xuan Nghia Faculty of Economics, Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Small and medium enterprises, improved financial accessment

Abstract

Vietnamese SMEs are flexible and dynamic in business, actively contributed to the supply of goods and services, creating jobs and income for employees. Due to its small size, SMEs has limitation of capital and collateral assets. therefore, enterprises have difficulty in accessing official credit. The article discusses the current situation of financial accessibility for SMEs, thereby proposing solutions to improve financial accessment of SMEs.

References

Bộ Kế hoạch Đầu tư, Sách trắng DNNVV Việt Nam, Hà Nội 2017.

CIEM, Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam - Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015, Hà Nội 2016.

Phùng Thế Đồng, //http: tapchitaichinh.vn/ngan-hang/rao-can-nao-trong-tiep-can-von-tin-dungcua-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-viet-nam-304876.html/ngày 02/04/2019 của các DNNVV Hà Nội. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 93/2017// tapchi.ftu.edu.vn/ index.php/tcktdn/ article/view/220.

Nguyễn Thị Hiền, https:// doanhnhanviet.net.vn/y-kien/ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tiepcan-hieu-qua-nguon-von-tin-dung-ngan-hang-736.html//16/01/2018.

Nguyễn Hoan, Thiếu minh bạch thông tin khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn/https:// petrotimes.vn/to-chuc-tin-dung-do-mat-dot-duoc-di-tim-doanh-nghiep-de-cho-vay-510862.html/08/08/2018.

Đặng Thị Huyền Hương, Các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới sự tiếp cận vốn vay chính thức của các DNNVV Hà Nội. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 93/2017// tapchi.ftu.edu.vn/ index.php/tcktdn/article/view/220.

Cấn Văn Lực, //htpp: enternews.vn/thao-go-nut-that-tiep-can-von-doi-voi-smes-133945.html/07/08/2018.

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2018 của TTg CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Bảo Ngọc, Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào 2025 - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)//17/02/2021.

Diệu Thiện, /http: thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2018-09-11/go-nut-that-vevon-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-61834.aspx//11/09/2018

Tổng cục Thống kê, Công bố Kết quả chính thức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017.

Published
2022-06-30
How to Cite
Hoang Xuan Nghia. (2022). IMPROVING FINANCIAL ACCESSMENT OF SMEs IN VIETNAM. UTEHY Journal of Science and Technology, 34, 79-83. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/545