RESEARCH TO IMPROVE SOME PARTS ON RC701 SPINNING MACHINE (MARZOLI - ITALIA) TO SPIN CORE SPUN YARN

  • Hoang Thanh Thao Hanoi University of Science and Technology
Keywords: Core spun yarn, elastic yarn, spinning machine RC701

Abstract

This paper presents the results of research on improving some machine parts on the RC701 spinning machine (Marzoli - Italy) to spin core spun yarn. The article solved a number of problems when putting the elastic yarn feeder into the machine, finding solutions to avoid slippage, adjusting the output position of the elastic yarn, adjusting the input position of the roving yarn to the drafting system, assembling (some) additional machine parts such as: elastic yarn holder, elastic yarn bobbin separator, elastic yarn break alarm, transmission for elastic yarn unwinding mechanism. After that, the improver was installed on the RC701 spinning machine to spin core spun yarn.

References

Nicholus Tayari Akankwasa, Qasim Siddiqui, Edwin Kamalha, Llyod Ndlovu, Cotton-elastane ring core spun yarn: A review, ISSN 2249 - 8877, 2013, Volume 4, Issue 4, Trade Science Inc. – INDIA.

Hoàng Thanh Thảo, Chủ nhiệm đề tài Cấp Bộ Giáo dục Đào tạo. Mã số B2006-01-44. Nghiên cứu cải tiến máy kéo sợi con RC 701 (Mazoli - Italia) thành máy kéo sợi bọc chun Spandex.

Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình ‘Cấu trúc Sợi”, 2017, Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội.

Published
2022-06-30
How to Cite
Hoang Thanh Thao. (2022). RESEARCH TO IMPROVE SOME PARTS ON RC701 SPINNING MACHINE (MARZOLI - ITALIA) TO SPIN CORE SPUN YARN. UTEHY Journal of Science and Technology, 34, 25-30. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/536